Výroční zpráva občanského sdružení Outdoors Riders za rok 2011

24.03.2012 07:40

Výroční zpráva občanského sdružení  Outdoors Riders za rok 2011

Vážení přátelé,

občanské sdružení Outdoors Riders vstoupilo do 4.roku činnosti úspěšnou prezentací našeho
nového zaměření na výstavách Motosalon a Motocykl 2012. Od podzimu 2011 je naším
hlavním posláním - cituji stanovy: „ Outdoors Riders je občanské sdružení motorkářů a
jejich příznivců, které navazuje na tradici Love Ride v USA založenou panem Oliverem
Shokouh, a formou středoevropské benefice a sbírky Ride For Autism pomáhá dětem
s poruchou autistického spektra.“

A jakže jsme se dostali k dětem s autismem ? Velkou oklikou – přes 5 kontinentů
s motorkami a vozíčkáři v sedle. Původním záměrem našich neziskových aktivit v roce 2007
bylo využít popularity úvodní Sidecar Ride do Maroka a založit benefici po vzoru Love Ride
Olivera Shokouh, majitele dealerství Harley Davidson v Los Angeles, USA. Načasování
vzniku této jízdy nepřálo, a tak jsme si odskočili na 5 kontinentů a pomohli vozíčkářům
zažít jaké to je, cestovat v sajdkárové lodičce. V mezičase jsme neúnavně vozili děti i
handicapované osoby na různé moto akce, přednášeli o expedicích,organizovali výstavy a
dělali osvětu mezi motorkáři, že pomáhat potřebným nemusí být tak těžké.

Plody naší činností byly zřejmé již po první jízdě – mnohý motorkář se díky našemu působení
stal kamarádem handicapované osoby. V průběhu let jsme dovezli lidi se speciálními
potřebami v sedle motorek do 16 zemí, na 4 kontinenty, do výšek 5600 m.n.m i nejhlubších
kaňonů na zemi.

V roce 2011 jsme realizovali první ročník naší benefice ve prospěch motocestovatelských
projektů handicapovaných. Po dohodě s Oliverem Shokouh jsme zaměřili naši novou
ústřední aktivitu – benefici RIDE FOR AUTISM AWARENESS ve prospěch dětí s poruchou
autistického spektra. V České Republice je obdobnou organizací jako v USA AUTISM
SPEAKS organizace APLA PRAHA o.s. member of AUTISM EUROPE. Naší činností
se budeme snažit o zvýšení povědomí o autismu v duchu dopisu, který jsme obdrželi od
zakladale Love Ride Olivera Shokouh:

Ahoj Radku,

Jako zakladatel a předseda benefice Love Ride ve Spojených státech, chci, abys věděl, že
podporuji tvoji touhu pomáhat těm méně šťastným. Vím, že z tohoto důvodu jsi přišel ze
snahou založit tuto benefici i v České republice, a já tleskám tvému úsilí.

Pomoc dětem s autismem je dobrý charitativní projekt. Stále víc a více dětí je
diagnostikováno s autismem, a zdá se, že nikdo si není jistý proč se tak děje! Před pěti lety
byl jedno z každých 165 dětí narozených v USA diagnostikováno jako dítě s autismem. Přitom nyní je
to již každé 110-té narozené dítě, což je alarmující.

Myslím, že musíme podporovat všechny výzkumné práce, které pomohou zjistit příčiny, a
tento trend zvrátit.

Ale ještě důležitější než darované peníze je skutečnost, že motorkářská charita, jako je
například ta, se kterou přicházíš, zvýší veřejné povědomí o tomto problému.
Přeji Ti vše nejlepší a hodně zdaru ve Tvém úsilí.

S pozdravem,

Oliver Shokouh

Founder & Chairman, Love Ride Foundation,

and Owner of the Authorized Harley-Davidson dealership in Glendale, California.

I nadále budeme sbírkou podporovat vybrané moto cestovatelské projekty handicapovaných –
letos to bude napr.zakončení 5-ti letého cestovatelského cyklu v Austrálii.

Změnou stanov sdružení nebyla ukončena podpora cestovatelským projektům zdravotně
postižených. Naopak – nabídka různých sdružení a firem se rozrostla natolik, že
handicapované osoby si mohou volně vybírat mezi poskytovateli různorodých služeb.

I když se osobně dále věnuji dobrodružnému cestování handicapovaných v rámci motorkářské
a jeepařské cestovky, občanské sdružení Outdoors Riders má záměr do dobrovolnické práce
ve prospěch potřebných "zatáhnout" daleko větší počet motorkářů a udělat to takovou
formou, aby nás to všechny bavilo.

I proto jsme zvolili formu jednodenní benefice – vyjížďka s osobní účastí zakladatele Love
Ride Olivera Shokouh, okořeněná koncertem rockové kapely a osvětová činnost formou
společného setkání motorkářů na Praze 6 Strahově dne 9.9.2012 je myslím, práce ve prospěch
potřebných, do které se zapojí s radostí každý motorkář. Vstupné ve výši 110 Kč má
symbolicky naznačit, že každé 110-té dítě se narodí s poruchou autistického spektra.

Budu se na Vás všechny těšit na naší benefici – a napadne-li Vás jak jinak můžeme přispět
k osvětě autismu, rád přijedu na Váš hapenning či moto akci nebo výstavu.

Děkuji všem partnerům , motorkářům i médiím za podporu naší osvětové činnosti ve
prospěch dětí s autismem.

S přáním krásného dne

Mgr. Radek Kriegler

Předseda občanského sdružení Outdoors Riders

Zakladatel a předseda benefice Ride for Autism (Autism Awareness Ride)

V Praze dne 15.3.2012
 

 

Poslání sdružení

Outdoors Riders je občanské sdružení motorkářů a jejich příznivců, které navazuje na tradici
Love Ride v USA založenou panem Oliverem Shokouh, a formou středoevropské benefice a
sbírky Autism Awareness Ride pomáhá dětem s poruchou autistického spektra.

 


Cíle sdružení

Zvyšování povědomí veřejnosti o problematice dětí s poruchou autistického spektra fromou
benefice, jízd pro děti s autismem, osvětových akcí.
 

 

Výkonný výbor sdružení

Mgr. Radek Kriegler – předseda
Ing. Barbora Krieglerová – místopředseda
Ing. Magdalena Čáslavská (ředitelka APLA Praha)
Tomáš Uhlík
Zdeněk Krupička
 

 

Revizní komise sdružení

Dušan Jirásek

Libor Filák
 

 

Aktivity a činnost v roce 2011

Expedice Europa Cross Road – Šárka Holasová, Anka Mihová

Putovní výstavy fotografií – Např. Cestovatelský festival Kolem světa

DVD film Expedic e Europa Cross Roads

Webrovka – zimní sraz

Žiju stejně jako ty – svezení zdravotně postižených osob

Motorkářské srazy – zapojení vozíčkářů do motorkářské komunity, např. Motoroute

Přednášky – např. KC Šlejnická, Praha 6

Prezentace aktivit sdružení v médiích – motorkářské časopisy, noviny, rozhlas, TV

Spolupráce s občanským sdružením Vítkův Hrádek

Sbírka a benefice Outdoors Ride ve prospěch handicapovaných moto cestovatelů
 

 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2011

Stav pokladny k 1.1.2011                                       53,-        
Stav účtů k 1.1.2011                                         7.772,-                                   

Výnosy                                                          86.079,-     
Grant MHMP                                                  50.000,-
Příspěvky účastnic expedice                            16.800,-
Sbírka Outdoors Ride                                       5.948,-
Ostatní příjmy                                               11.931,-
Členské příspěvky                                           1.400,-

Náklady                                                       93.759,-
Expedice Europa Cross Roads                        59.527,-
Předané dary (sbírka)                                     5.948,-
Ostatní náklady                                             28.284,-

Stav pokladny k 31.12.2011                                 35,-
Stav účtů k 31.12.2011                                      109,- Finanční dary

Hlavní město Praha

 


Zápis o provedení kontroly hospodaření

Revizní komise provedla kontrolu hospodaření občanského sdružení Outdoors Riders se
státními a nestátními dotacemi, granty a dary a neshledala žádné nesrovnalosti.

V Praze dne 15.3.2012

 


Dušan Jirásek

Předseda revizní komise

 

 

 

 

 


Outdoors Riders
Rooseveltova 38
160 00 Praha 6
IČO: 26 56 88 37

Sbírkový účet: 43-4222380297/0100
IBAN CZ3901000000434222380297

Neziskové občanské sdružení Outdoors Riders
bylo zaregistrováno v rejstříku Ministerstva vnitra dne
16.2. 2009 v Praze v České Republice pod č.j. VS/1-
1/74570/09-R. Ustavující členská schůze se konala
dne 16.4.2009.

Konání veřejné sbírky na b.ú.: 43-
4222380297/0100 za účelem získání
peněžitých příspěvků na sajdkárové jízdy a
expedice pro handicapované bylo stanoveno
rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S
-MHMP/1027491/2009 od 1.1.2010 do 11.12.2012.

e-mail: mcoutdoors@gmail.com
web: www.mcoutdoors.cz

 

 

Výroční zpráva občanského sdružení Outdoors Riders za rok 2011.pdf (75,1 kB)

 

Výroční zpráva MCOR za rok 2009

 

Výroční zpráva MCOR za rok 2010

 

Annual report Outdoors Riders 2011

 

Dear friends,

Non profit organization Outdoors Riders entered this year the 4th year of our work in favour of handicapped people. We presented our new mission at the Motorcycle and Motosalon Exhibitions 2012. Since autumn 2011 our new mission is:  Outdoors Riders is civic society of bikers and their supporters, which helps kids with autism by organizing charity event. Ride for Autism based on tradition of Love Ride of Olivera Shokouh.

And how did we ended at volunteer work for kids with autism?  By very long detour – across 5 continents with the handicapped passengers in the saddle of sidecars. Our original intention back in 2007 was to transform the popularity of Sidecar Ride 2008 in establishing charity ride inspired by Oliver Shokouhs, owner of dealership Harley Davidson in Los Angeles, USA and founder and chairman of Love Ride Foundation. Timing was not in favour of establishing this ride so we decided to help handicapped people to experience by themself how it is to travel in motorcycle sidecar by 5 year project to 5 continents. In the meantime we gave rides to handicapped people locally,  we organized exhibitions about our travelling and we generally were getting message across motorcycle riders that to help those who are less fortunate is a good path to go.

The fruits of our work were visible immediatelly after our first ride – many motorcycle riders became friends with handicapped pople thanks to our influence. During the years we gave ride to handicapped people to the 16 countries, 4 continents, up to the passes 5600 m.ab.s.l. high and the deepest canyons on the earth.

In the 2011 we organized our first charity ride in favour of handicapped  moto travellers. After agreement with Oliver Shokouh, mission of non profit organization will be to organize every year one day charity event –  Ride for Autism Awareness in favour of kids with autism. APLA Praha member of Autism Europe  is in Czech Republic similar organization such as Autism Speaks in USA. We will be helping to raise autism awareness as described in letter which we had received from Oliver Shokouh, founder of Love Ride:

 

Dear Radek,

 

As the founder and Chairman of the Love Ride event in the US, I want you to know that I support your desire to help those less fortunate.  I know that you have been attempting to put on an event in the Czech Republic for this reason and I applaud your efforts.

 

Autism is a good charity to help. More and more children are being diagnosed with Autism, and no one seems to be sure why! Five years ago, one out of every 165 child born in the US was being diagnosed as autistic. Now the rate is an alarming one in every 110 child born.

 

I think we need to support all the research work being done to find out the cause and reverse this trend. But, even more important than money, it is the public awareness that motorcycle events such as the one you are proposing will bring to this problem.

 

I wish you all the best for a great success in your endeavors.

 

Sincerely,

 

Oliver Shokouh

 

Founder & Chairman, Love Ride Foundation,

and Owner of the Authorized Harley-Davidson dealership in Glendale, California.
 

 

21st September 2011

 

We will continue this year with support of motorcycle handicapped traveller project – last expedition from 5 year cycle to all continents will be organized in Australia.

By the change of our mission the support of handicapped travellers was not ended – on the contrary there is offer from many firms and non profit organizations which specializes in all kinds of travelling for handicapped people and users have much bigger variety of choices those years.

Even I support personally travelling handicapped in my moto travel agency, the non profit organization Outdoors Riders has intention to bring to the non profit volunteer work much more motorcycle riders and organize it by way so it would be pleasure for us to do it.

That was the reason why we choosed the one day event – charity ride with the personal presence of Olivera Shokouh, Founder of Love Ride, spiced by concert of rock band and enjoying  motorcycle meeting at Prague Strahov on 9.9.2012 is a work for those who are less fortunate which all bikers can enjoy pretty much. Symbolic ticket fee 110 CZK points at the the fact that every 110 child is born with autism.

I will look forward to meet you at our charity event. -  and should you have any idea how we can promote  autism, I will be happy if you will share with me your thoughts.

I would like to thank to all partners, bikers and media for support of our work in favour of kids with autism.

Best regards


Radek Kriegler

Chairman Outdoors Riders

Founder and chairman Ride for Autism (Autism Awareness Ride)

 

In Prague  15.3.2012
 

 

Mission statement

Outdoors Riders is civic society of bikers and their supporters, which helps kids with autism by organizing charity event. Ride for Autism based on tradition of Love Ride of Olivera Shokouh.

 


Our goals

Encreasing public awareness of autism by organizing charity ride, giving rides to kids with autism, further PR events.

 

Outdoors Riders Committee

Mgr. Radek Kriegler – předseda
Ing. Barbora Krieglerová – místopředseda
Ing. Magdalena Čáslavská (ředitelka APLA Praha)
Tomáš Uhlík
Zdeněk Krupička
 

 

Accounting committee

Dušan Jirásek

Libor Filák
 

Financial statements 2011

Stav pokladny k 1.1.2011                                       53,-        
Stav účtů k 1.1.2011                                          7.772,-                                   

Výnosy                                                            86.079,-     
Grant MHMP                                                  50.000,-
Příspěvky účastnic expedice                            16.800,-
Sbírka Outdoors Ride                                       5.948,-
Ostatní příjmy                                                 11.931,-
Členské příspěvky                                            1.400,-

Náklady                                                          93.759,-
Expedice Europa Cross Roads                        59.527,-
Předané dary (sbírka)                                       5.948,-
Ostatní náklady                                              28.284,-

Stav pokladny k 31.12.2011                                 35,-
Stav účtů k 31.12.2011                                       109,- Financial gifts

Hlavní město Praha

 


Statement of controll of accounting

Accounting committee had revised the accounting of non profit organization Outdoors Riders and did not find any discrepancies.

In Prague  15.3.2012

 


Dušan Jirásek

Chairman of accounting committee

 

 

 

 

 

 

Outdoors Riders
Rooseveltova 38
160 00 Praha 6
IČO: 26 56 88 37

Sbírkový účet: 43-4222380297/0100
IBAN CZ3901000000434222380297

Neziskové občanské sdružení Outdoors Riders
bylo zaregistrováno v rejstříku Ministerstva vnitra dne
16.2. 2009 v Praze v České Republice pod č.j. VS/1-
1/74570/09-R. Ustavující členská schůze se konala
dne 16.4.2009.

Konání veřejné sbírky na b.ú.: 43-
4222380297/0100 za účelem získání
peněžitých příspěvků na sajdkárové jízdy a
expedice pro handicapované bylo stanoveno
rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S
-MHMP/1027491/2009 od 1.1.2010 do 11.12.2012.

e-mail: mcoutdoors@gmail.com
web: www.mcoutdoors.cz